1. ढवळ्या जातो आणि पवळ्या येतो पण सावळा गोंधळ तसाच राहतो.

  2. ढवळ्याशेजारी बांधला पावळया, वाण नाही पण गुण लागला.

  3. ढुंगणाखाली आरी अऩ चांभार पोरं मारी.

  4. ढुंगणाचं काढून डोक्याला बांधणे.

  5. ढोंग धतोरा, हाती कटोरा.

  6. ढोरात ढोर, पोरात पोर.

    Make your own free website on Tripod.com