• म‌ऊ लागले म्हणून कोपऱ्याने खणू नये.

 • मड्याच्या टाळुवरचे लोणी खाणारा.

 • मनी चिंती ते वैरीही न चिंती.

 • मनी नाही भाव देवा मला पाव.

 • मनी वसे ते स्वप्नी दिसे.

 • मरावे परी किर्तिरुपे उरावे.

 • मला नं तुला, घाल कुत्र्याला.

 • मला पहा अन फुलं वहा.

 • महादेवापुढे नंदी असायचाच.

 • मांजर डोळे मिटून दुध पिते पण ते जगाला दिसतचं.

 • माकड म्हणतं माझीच लाल.

 • माकडाच्या हातात कोलीथ.

 • माझा लोक तुझ्या घरी अन तुपानं तोंड भरी.

 • माझा ह्यां असा, बायकोचा तां तसा, गणपतीचा हो‌ऊचा कसा?

 • माणूस पाहून शब्द टाकावा, अऩ जागा पाहून घाव मारावा.

 • मातीचे कुल्ले वाळले की पडायचेच.

 • मानूस म्हनावा तर अक्कल न्हायी आनी गाढाव म्हनावा तर शेपुट नायी.

 • माय मरो पण मावशी उरो.

 • मारा पण तारा.

 • मालकाचे हाल शेजारचा तांबडा पाल.

 • माळावर बोंबलायला पाटलाला काय विचारायचं?

 • मिंया बिबी, तेगार भिंतीला उभी.

 • मिया मुठभर, दाढी हातभर.

 • मी नाही त्यातली अऩ कडी लावा आतली.

 • मी बा‌ई संतीण माझ्या मागे दोन तीन.

 • मी हसते लोकांना अनं शेबुड माझा नाकाला.

 • मुंगी व्यायली, शींगी झाली, दुध तिचे किती, बारा रांजण भरून गेले, सतरा हत्ती पि‌उन गेले.

 • मुंगी हत्तीच्या ढुंगणाला चावू शकते पण हत्ती मुंगीच्या नाही.

 • मुंगेच्या मुताला महापूर.

 • मुग गिळून गप्प बसावे.

 • मुठभर घुगऱ्या अन सारीरात मचंमचं.

 • मुर्ती लहान पण किर्ती महान.

 • मुळांपोटी केरसुनी.

 • मुशा पाहून मुशारा घोडा पाहून खरारा.

 • मेलेलं कोंबडं आगीला भित नाही.

 • मेल्या म्हशीला मणभर (शेरभर) दूध.

 • मेल्यावाचून स्वर्ग दिसत नाही.

 • मोडेन पण वाकणार नाही.

 • मोले घातले रडाया, नाही आसू, नाही माया.

 • मोह सुटेना अऩ देव भेटेना.

 • म्हननाऱ्यानं म्हण केली, अऩ जाननाराले अक्कल आली.

 • म्हशीने रांधलं आणि हेल्याने खाल्लं.

 • म्हसोबाला नव्हती बायको अऩ सटवा‌ईला नव्हता नवरा.

 • म्हातारी मेल्याचं दु:ख नाही पण काळ सोकावतो.

  Make your own free website on Tripod.com