• पंचमुखी परमेश्वर.

 • पंत मेले, राव चढलॆ.

 • पडतील स्वाती तर पिकतील मोती.

 • पडत्या फळाची आज्ञा.

 • पडलो तरी नाक वर.

 • पडू आजारी, मौज वाटे भारी.

 • पत्रावळी आधी दोणा, तो जाव‌ई शहाणा.

 • पदरी पडले आणि पवित्र झाले.

 • परदु:ख शितल असते.

 • पराचा कावळा करणे.

 • पळत भु‌ई थोडी.

 • पहिला दिवशी पाहुणा, दुसऱ्या दिवशी पयी, तिसऱ्या दिवशी थारी अक्कल आधी गयी.

 • पहिले पाठे पंच्चावन्न.

 • पाचावर धारण बसली.

 • पाटलाचं घोडं महाराला भुषण.

 • पाठीवर मारावे पण पोटावर मारू नये.

 • पाण्यात म्हैस वर मोल.

 • पाण्यात राहून माशाशी वैर?

 • पाण्यावाचून मासा झोपा घे‌ई केसा, जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे.

 • पादऱ्याला पावटाचे निमित्त. (पादऱ्याला पावट्याच आधार.)

 • पादा पण नांदा.

 • पानामागून आली अन तिखट झाली. (अगसली ती मागासली, मागाहून आली ती गरोदर राहीली.)

 • पाप्याचं पितर आणि वर आला जवर.

 • पाय धु म्हणे तोडे केवढ्याचे?

 • पायलीची सामसूम, चिपट्याची धामधूम.

 • पायाखालची वाळू सरकली.

 • पायातली वाहन पायात.

 • पारध्याच गोड गाणं, हरिणीसाठी जेवघेणं.

 • पारावरला मुंजा.

 • पालथ्या घडावर पाणी. (पालथ्या घागरीवर पाणी.)

 • पिंजऱ्यामध्ये व्याघ्र सापडे, बायका मुले मारती खडे.

 • पिंपळाला पाने चार.

 • पिकतं तिथे विकत नाही.

 • पिकले पान केव्हातरी गळून पडणारच.

 • पिकल्या पानाचा देठ की हो हिरवा.

 • पितळ उघडे पडले.

 • पी हळद अऩ हो गोरी.

 • पुढच्याच ठेच मागचा शहाणा.

 • पुत्र व्हावा ऎसा गुंडा ज्याचा तिन्ही लौकी झेंडा.

 • पुराणातील वानगी पुराणात.

 • पुरुषांचे मरण शेती, बायकाचे मरण वेतीं (प्रसुती).

 • पेरावे तसे उगवते.

 • पैशाकडेच पैसा जातो.

 • पोकळ वाशांचा आवाज मोठा.

 • पोट भरे खोटे चाले.

 • पोटात नाही दाणा म्हणे रामकृष्ण म्हणा.

 • प्रयत्नांती परमेश्वर.

 • प्रयत्ने वाळूचे कण रगडीता तेल ही गळे.

  Make your own free website on Tripod.com