• टक्केटोणपे खाल्ल्यावाचून मोठेपण येत नाही.

  • टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नाही.

  • टिटवेदेखील समुद्र आटविते.

    Make your own free website on Tripod.com