आठवणीतल्या म्हणींची साठवण.

   

 1. एक कोल्हा सतरा ठिकाणी प्याला.

 2. एक गांव बारा भानगडी.

 3. एक गोरी आणि हजार खोड्या चोरी.

 4. एक घाव दोन तुकडे.

 5. एक तीळ सात जणांनी वाटून खावा.

 6. एक ना धड बाराभर चिंद्या.

 7. एक पंथ दोन काज.

 8. एक पाय तळ्यात एक पाय मळ्यात.

 9. एक पाय मोडल्याने गोम लंगडी होत नाही.

 10. एक पुताची माय वळणीवाटे जीव जाय.

 11. एक पुत्री रडते, सात पुत्री रडते आणि निपुत्री पण रडते.

 12. एक मांसा अन खंडीभर रस्सा.

 13. एक वेळ जेवायचे ताट द्यावे पण पाट देवू नये.

 14. एकटा जिव सदाशिव.

 15. एकमेका सहाय्य करू अवघे धरु सुपंथ.

 16. एका कानाचे दुसऱ्या कानाला कळत नाही.

 17. एका कानाने ऐकावे, दुसऱ्या कानाने सोडून द्यावे.

 18. एका कानावर पगडी, घरी बा‌ईल उघडी.

 19. एका गालावर मारले तर दुसरा गाल पुढे.

 20. एका माळेची मणी, ओवायला नाही कुणी.

 21. एका म्यानात दोन तलवारी राहात नाहीत.

 22. एका हाताने टाळी वाजत नाही.

 23. एकाची जळते दाढी, दुसरा त्यावर पेटवी बिडी.

 24. एकादशी अनं दुप्पट खाशी.

 25. एकादशीच्या घरी शिवरात्र.

 26. एकाने गाय मारली म्हणून दुसऱ्याने वासरु मारु नये.

 27. ऐंक रे भैंऱ्या, आंब्याच्या कैऱ्या.

 28. ऐंकावे जनाचे करावे मनाचे.

 29. ऐंट राजाची अऩ वागणूक कैंकाड्याची.

 30. ऐंशी तिथे पंच्या‌ऐंशी कर ंडे पुरणपोळ्या.

 31. ऐतखा‌ऊ गोसावी, टाळ भैरव बैरागी.


| मुख्य पान | प्रस्तावना | आभार | पाउलवाट | पाउलखुणा | प्रतिसाद | माझ्या आठवणीतली म्हण |
a aa o au aM aH i I u uu e ai a aa o au aM aH ru ka kha ga gha ca cha ja jha t Th Da Dh na ta tha d dha n pa fa ba bha ma ya ra l va sh sha sa ha la ksha dnya shra
| Home | Introduction | Thanks! | View My Guestbook | Sign My Guestbook | Send feedback! | Add Mhan |