आठवणीतल्या म्हणींची साठवण.

   

 1. भटाला दिली ओसरी भट हात पाय पसरी.

 2. भरल्या ब्राह्मणाला दही करकरीत.

 3. भरवश्याच्या म्हशीला टोणगा.

 4. भले भले गेले गोते खात, झिंझुरटे म्हणे माझी काय वाट?

 5. भाकरी पहावी काठात आणि मुलगी पहावी ओठात.

 6. भागला पडला बावीत, बाव झाली झळझळीत.

 7. भातापेक्षा वरण जास्त.

 8. भाराबर चिंद्या, शेळीचे शेपुट.

 9. भावीण नाचते म्हणून न्हावीण नाचते.

 10. भिंतीला कान असतात.

 11. भिक नको पण कुत्रा आवर.

 12. भिकेत कावळा हागला.

 13. भितीवर डोकं आपटून काही होत नाही उलट स्वत:लाच खोक पडते.

 14. भित्यापाठी ब्रम्हराक्षस.

 15. भुकेच्या तापे करवंदीची कापे.

 16. भुकेपेक्षा ब्रम बरा.

 17. भुकेला केळं, उपासाला सिताफळ.

 18. भुकेला कोंडा अन निजेला धोंडा.

 19. भुकेला पिकलं काय? अऩ हिरवं काय?

 20. भुरक्यावाचून जेवण नाही अन मुरक्यावाचून बा‌ई नाही.

 21. भुरि आणी दहा गुण चोरी.

 22. भोळी ग बा‌ई भोळी, लुगड्यावर मागते चोळी, खायला मागते पुरणपोळी.


| मुख्य पान | प्रस्तावना | आभार | पाउलवाट | पाउलखुणा | प्रतिसाद | माझ्या आठवणीतली म्हण |
a aa o au aM aH i I u uu e ai a aa o au aM aH ru ka kha ga gha ca cha ja jha t Th Da Dh na ta tha d dha n pa fa ba bha ma ya ra l va sh sha sa ha la ksha dnya shra
| Home | Introduction | Thanks! | View My Guestbook | Sign My Guestbook | Send feedback! | Add Mhan |