आठवणीतल्या म्हणींची साठवण.

   

 1. जंगलात नाही वावर आणि गावात नाही घर.

 2. जगाच्या कल्याणा संताची विभुती.

 3. जनाची नाही तरी मनाची तरी जरा.

 4. जनात बुवा आणि मनात कावा.

 5. जन्मा आला हेला, पाणी वाहता मेला.

 6. जमता दशमा ग्रह.

 7. जया अंगी मोठेपणं त्यास यातना कठिण.

 8. जलात राहून माशाशी वैर कशाला?

 9. जळतं घर भाड्याने कोण घेणार?

 10. जवा येतील चांगली येळ, गाजराच बी व्हतय केळं.

 11. जशास तसे.

 12. जशी कामना तशी भावना.

 13. जशी देणावळ तशी धुणावळ.

 14. जशी नियत तशी बरकत.

 15. जसा गुरु तसा चेला.

 16. जसा भाव तसा देव.

 17. जा‌ईचा डोळा नि आसवांचा मेळा.

 18. जातीसाठी खावी माती.

 19. जात्यातले रडतात, सुपातले हसतात.

 20. जात्यावर बसले की ओवी सुचते.

 21. जानवे घातल्याने ब्राह्मण होत नाही.

 22. जाळाशिवाय नाही कढ अऩ माये शिवाय नाही रड.

 23. जाव‌ई पाहुणा आला म्हणून रेडा दुध दे‌ईल काय?

 24. जाव‌ई माझा भला आणि लेक बा‌ईलबुध्या झाला.

 25. जावयाचं पोर हरामखोर.

 26. जावा जावा आणि उभा दावा.

 27. जावा जावा हेवा देवा.

 28. जिकडे पोळी तिकडे गोंडा घोळी.

 29. जिकडे सु‌ई तिकडे दोरा.

 30. जिच्या घरी ताक तिचे वरती नाक.

 31. जिच्या हाती पाळण्याची दोरी तीच जगाते उध्दारी.

 32. जित्याची खोड मेल्यावाचून जात नाही.

 33. जिथे कमी तिथे आम्ही.

 34. जी नाही गोंदणार ती नाही नांदणार.

 35. जुनं ते सोनं नवं ते हवं.

 36. जे न देखे रवि ते देखे कवि.

 37. जे पिंडी ते ब्रम्हांडी.

 38. जे फुकट ते पौष्टीक.

 39. जेथे पिकतं तिथे विकतं नाही.

 40. जेवान जेवाव पंगतीत अन मरान मागावं उमदीत.

 41. जो गुण बाळा तो जन्म काळा.

 42. जो नाक धरी, तो पाद करी.

 43. जो श्रमी त्याला काय कमी.

 44. जोकून खाणार, कुंथुन हागणार.

 45. जोवरी पैसा तोवरी बैसा.

 46. ज्या गावच्या बोरी त्या गावच्या बाभळी.

 47. ज्या गावाला जायचे नाही त्य गावचा रस्ता विचारू नये.

 48. ज्याचं करावं भलं तोच म्हणतो आपलचं खर.

 49. ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं.

 50. ज्याचं त्याला आणि गाढव वझ्याला.

 51. ज्याचा त्याला चोप नाही आणि शेजाराला झोप नाही.

 52. ज्याची करावी चाकरी त्याचीच खावी भाकरी.

 53. ज्याची दळ त्याचे बळ.

 54. ज्याचे पदरी पाप त्याला मुली आपो‌आप.

 55. ज्याच्या हाती ससा तो पारधी.

 56. ज्याच्यासाठी लुगडं तेच उघडं.

 57. ज्याला आहे भाकरी त्याला कशाला चाकरी.

 58. ज्याला नाही अक्कल त्याची घरोघरी नक्कल.

 59. ज्याला समजावा कोरड्या पाटीचा तोच निघाला आतल्या गाठीचा.

 60. ज्वारी पेरली तर गहू कसा उगवणार?


| मुख्य पान | प्रस्तावना | आभार | पाउलवाट | पाउलखुणा | प्रतिसाद | माझ्या आठवणीतली म्हण |
a aa o au aM aH i I u uu e ai a aa o au aM aH ru ka kha ga gha ca cha ja jha t Th Da Dh na ta tha d dha n pa fa ba bha ma ya ra l va sh sha sa ha la ksha dnya shra
| Home | Introduction | Thanks! | View My Guestbook | Sign My Guestbook | Send feedback! | Add Mhan |