आठवणीतल्या म्हणींची साठवण.

     

  1. याची देहा, याची डोळा.

  2. याला द्या त्याला द्या मग सरकाराला काम द्या?

  3. ये ग साळू दोघं लोळू.

  4. येडं पेरलयं अन उगवलयं खुळं.

  5. येथे पाहिजे जातीचे, येळ्या गबाळ्याचे काम नोहे.

  6. येरे माझ्या मागल्या, ताक कण्या चांगल्या.


| मुख्य पान | प्रस्तावना | आभार | पाउलवाट | पाउलखुणा | प्रतिसाद | माझ्या आठवणीतली म्हण |
a aa o au aM aH i I u uu e ai a aa o au aM aH ru ka kha ga gha ca cha ja jha t Th Da Dh na ta tha d dha n pa fa ba bha ma ya ra l va sh sha sa ha la ksha dnya shra
| Home | Introduction | Thanks! | View My Guestbook | Sign My Guestbook | Send feedback! | Add Mhan |