Make your own free website on Tripod.com
' #00E0;#00A4;#00AE;#00E0;#00A4;#00B9;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4;#00AA;#00E0;#00A5;#00C5;#00E0;#00A4;#00B0;#00E0;#00A5;#00E1; #00E0;#00A4;#00F9;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4;#00A1;#00E0;#00A5;#00E1; #00E0;#00A4;#00FA;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4;#00A4;#00E0;#00A5;#00C4; , #00E0;#00A4;#00A4;#00E0;#00A5;#00E1;#00E0;#00A4;#00A5;#00E0;#00A5;#00E1; #00E0;#00A4;#00B2;#00E0;#00A4;#00B5;#00E0;#00A5;#00E7;#00E0;#00A4;#00B9;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4;#00B3;#00E0;#00A5;#00E1; #00E0;#00A4;#00B5;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4;#00F6;#00E0;#00A4;#00BF;#00E0;#00A4;#00A4;#00E0;#00A5;#00C4; ' #00E0;#00A4;#00B9;#00E0;#00A4;#00BF; #00E0;#00A4;#00AE;#00E0;#00A4;#00B0;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4; #00E0;#00A5;#00C4; #00E0;#00A4;#00AE;#00E0;#00A4;#00A7;#00E0;#00A5;#00C4;#00E0;#00A4;#00B2; #00E0;#00A4;#00AE;#00E0;#00A5;#00E7;#00E0;#00A4;#00B9;#00E0;#00A4;#00A3; ! #00E0;#00A4;#00B9;#00E0;#00A5;#00E1;#00E0;#00A4;#00F6; #00E0;#00A4;#00B8;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4;#00C7;#00E0;#00A4;#00F3;#00E0;#00A4;#00A4;#00E0;#00A5;#00E1; #00E0;#00A4;#00EF;#00E0;#00A5;#00C4; #00E0;#00A4;#00B8;#00E0;#00A4;#00C7;#00E0;#00A4;#00EF;#00E0;#00A4;#00FC;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4;#00F6;#00E0;#00A5;#00E7;#00E0;#00A4;#00AF;#00E0;#00A4;#00BE; #00E0;#00A4;#00B5;#00E0;#00A5;#00E1;#00E0;#00A4;#00B3;#00E0;#00A5;#00C4; #00E0;#00A4;#00A4;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4; #00E0;#00A5;#00E7;#00E0;#00A4;#00AF;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4;#00A8;#00E0;#00A5;#00E1; #00E0;#00A4;#00B5;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4;#00F3;#00E0;#00A4;#00A3;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4;#00B0;#00E0;#00A5;#00C4; #00E0;#00A4;#00EF;#00E0;#00A5;#00E3;#00E0;#00A4;#00B2;#00E0;#00A4;#00AE;#00E0;#00A4;#00A1;#00E0;#00A4;#00A4;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4;#00A4; #00E0;#00A4;#00B5; #00E0;#00A4;#00FA;#00E0;! #00A5;#00E1; #00E0;#00A4;#00A8;#00E0;#00A4;#00AE;#00E0;~?#0075;#0072;#0072;! #0065;#006E;;~?#0075;#0072;#0072; #0065;#006E;;#00E0;#00A5;#00E1; #00E0;#00A4;#00F2;#00E0;#00A5;#00E1;#00E0;#00A4;#00A4;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4;#00A4; #00E0;#00A4;#00A4;#00E0;#00A5;#00E1; #00E0;#00A4;#00FC;#00E0;#00A4;#00BF;#00E0;#00A4;#00EF;#00E0;#00A4;#00A4;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4;#00A4;. #00E0;#00A4;#00AA;#00E0;#00A5;#00E7;#00E0;#00A4;#00B0;#00E0;#00A4;#00A4;#00E0;#00A5;#00E7;#00E0;#00A4;#00AF;#00E0;#00A5;#00E1;#00E0;#00A4;#00EF; #00E0;#00A4;#00AE;#00E0;#00A5;#00E7;#00E0;#00A4;#00B9;#00E0;#00A4;#00A3;#00E0;#00A5;#00C4; #00E0;#00A4;#00F6;#00E0;#00A4;#00BE; #00E0;#00A4;#00D6;#00E0;#00A4;#00B0;#00E0;#00A5;#00E7;#00E0;#00A4;#00A5; #00E0;#00A4;#00AF;#00E0;#00A4;#00BE; #00E0;#00A4;#00AA;#00E0;#00A5;#00E7;#00E0;#00A4;#00B0;#00E0;#00A4;#00AE;#00E0;#00A4;#00BE;#00E0;#00A4;#00A3;#00E0;#00A5;#00E1; #00E0;#00A4;#00A6;#00E0;#00A4;#00BF;#00E0;#00A4;#00B2;#00E0;#00A4;#00BE; #00E0;#00A4;#00A4;#00E0;#00A4;#00B0; ~=#0067;#0072;#0061;#0076;#0065;! ;#00A4;#00AC;#00E0;#00A4;#00B0;#00E0;#00A5;#00E1; #00E0;#00A4;#00B9;#00E0;#00A5;#00E3;#00E0;#00A4;#00E0;#00E0;#00A4;#00B2; नमस्कार, तुमचा ब्लॉग मनापासून आवडला. मी १०वीत असताना आम्हाला एक वळीव नावाचा पाठ होतं त्यातील दोन म्हणी आजही आठवतात अपेक्षा आहे की त्या तुमच्या साईट वर अपलोड होतील. १. काही नाही सापळ्ळ जाऊन जातं उपळ्ळ २. यये ना मये घमेलं घेऊन पये. तुमच्या उपक्रमास शुभेच्छा! िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी. िनसऱगाची करणी आिण नारळात पाणी.http://kayvatelte.com